Yu Zhen Wu

China’s Red Monkey Postally Used

Frame 1 of 1